Wiosenna Promocja

Gratis do zakupu kotła pelletowego! Jakie są zasady?

 • Wystarczy zamówić kocioł pelletowy firmy Kotłospaw: SlimKo Plus, DrewKo Plus albo DuoKo Plus,
 • Do każdego zamówionego kotła należy wybrać jeden z trzech gratisów:  moduł internetowy ecoNET 300, termostat pokojowy x40 lub pierwsze uruchomienie kotła,
 • Ważne, aby składając zamówienie dobrać wybrać gratis, później wybór będzie niemożliwy,
 • Promocja trwa od 21.03.2023 do 21.05.2023

Regulamin „Wiosennej Promocji”

§ Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej „Wiosenna promocja” (dalej: zwaną „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Kotłospaw Sp. z o.o. z siedzibą w 63-300 Pleszew ul. Szenica 38 (KRS 0000956110), zwanego dalej także jako „Organizator”.

§ Warunki uczestnictwa

 1. Promocja polega na gratisie do zakupu kotła pelletowego marki KOTŁOSPAW, do wyboru jest jedna z trzech opcji:
 • darmowe pierwsze uruchomienie;
 • moduł internetowy ecoNET300;
 • Sterownik pokojowy eSTER x40;
 1. Promocja obowiązuje wyłącznie na produkty pelletowe marki Kotłospaw zakupione u producenta w terminie trwania promocji.
 2. W celu skorzystania z opcji darmowego uruchomienia kotła, należy dokonać zgłoszenia poprzez stronę internetową: https://kotlospaw.pl/serwis/zgloszenie-serwisowe/
 3. Uruchomienia w ramach Promocji dokonywać może tylko i wyłącznie Serwis Fabryczny firmy KOTŁOSPAW po uprzednim zgłoszeniu kotła do uruchomienia i wydaniu dyspozycji.
 4. Dodatkowe usługi (np. dojazd; okablowanie; montaż i konfiguracja automatyki dodatkowej) nie są objęte Promocją i są dokonywane odpłatnie przez Klienta końcowego – Użytkownika.
 5. W momencie składania zamówienia należy dokonać wyboru gratisu. Brak wyboru skutkuje brakiem gratisu.
 6. Gratis może zostać zamieniony na inny lub wydany w późniejszym czasie, tylko i wyłącznie jeżeli aktualne stany magazynowe zostaną wyczerpane.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.
 8. Udział w promocji jest dobrowolny.

§ Czas trwania Promocji

 1. Promocja prowadzona jest w dniach od 21.03.2023 r. od godz. 0:00 do 21.05.2023 r. do godz. 23:59.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w czasie jej trwania z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o wcześniejszym zakończenia Promocji podane zostanie wraz z powodem zakończenia na stronie internetowej pod adresem kotlospaw.pl.

§ Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora w skazany w 1 ust. 1 Regulaminu lub elektronicznie za pośrednictwem strony://kotlospaw.pl/serwis/
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację oraz okoliczność będącą podstawą reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora  w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

§ Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kotłospaw Sp. z o.o. z siedzibą w 63-300 Pleszew ul. Szenica 38. Klauzula informacyjna RODO: https://kotlospaw.pl/klauzula-informacyjna-rodo/
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.kotlospaw.pl, które są dostępne na https://kotlospaw.pl/polityka-prywatnosci

§ Postanowienia końcowe

 1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Usług wchodzących w zakres Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora w trakcie trwania Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem kotlospaw.pl lub mailowo do dystrybutorów.

3vY9Fhp7FWj0pf0a