utylizacja

Recykling kotła

nature 3294632 960 720

 

 

 

 

 

 

 

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należy dokonać demontażu i kasacji.

Przed złomowaniem urządzenia należy zdemontować wszystkie elementy wraz z  sterownikiem i pozostałymi elementami oraz przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie a następnie odprowadzić do wyznaczonych w tym celu punktów. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

Uwaga: Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu stosując odpowiednie narzędzia mechaniczne oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice oraz okulary ochronne.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 37.

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Art. 39. Dystrybutor jest obowiązany do:

1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:

  1. a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
  2. b) oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1;

2) umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;

3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci:kosz

  • Delta sp.j. – ul. Piaski 29B, 63-300 Pleszew
  • Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) – ul. Polna 71, 63-300 Pleszew