FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego kocioł nie osiąga żądanej temperatury?

Przyczyn takiego zjawiska może być kilka. Są to:

 • zbyt niska kaloryczność opału
 • źle dobrany kocioł (zbyt mała moc w stosunku do ogrzewanej powierzchni)
 • źle dobrane parametry na sterowniku mające wpływ na proces spalania
 • zanieczyszczone kanały konwekcyjne (np. w wyniku braku okresowego czyszczenia)
 • zanieczyszczone palenisko (brak drożności otworów dysz napowietrzających)
 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • brak dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni

Dlaczego występują wybuchy w kotle zasypowym?

Przyczyną wybuchów w kotle może być:

 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • nieprawidłowo ustawione parametry sterownika kotła (zbyt mała częstotliwość cykli przedmuchów)
 • paliwo złej jakości
 • źle dobrany kocioł do ogrzewanej powierzchni („przewymiarowany” kocioł)

Ciąg kominowy a proces spalania

Ciąg kominowy to proces „zasysania” spalin z kotła w kierunku wylotu z komina. Jest efektem różnicy pomiędzy gęstością ciepłego powietrza znajdującego się wewnątrz przewodu kominowego, a gęstością chłodnego powietrza znajdującego się na zewnątrz. Ciąg jest tym większy, im większa jest różnica temperatur. Zbyt mały ciąg kominowy przyczynia się do nieskutecznego wyprowadzania spalin na zewnątrz, dym cofa się do pomieszczenia, paliwo nie spala się całkowicie i trudno jest rozpalić ogień. Z kolei zbyt duży ciąg kominowy sprawia, że paliwo zbyt szybko się spala, przez co kocioł nie wykorzystuje swojej mocy. Aby przerwać naturalny ciąg kominowy stosujemy przepustnice powietrza wmontowane w dmuchawie. Należy pamiętać, że prawidłowy ciąg kominowy to podstawa dobrego spalania!

Co może zakłócić ciąg kominowy?

Na zakłócenia ciągu kominowego może mieć wpływ:

 • zbyt mały przekrój komina – im węższy jest przekrój poprzeczny komina, tym mniejszy może być w nim ciąg
 • zły stan techniczny komina – brak regularnego czyszczenia komina powoduje osadzanie się sadzy, co przyczynia się do zmniejszania przekroju i utrudnia przedostawanie się spalin
 • ciśnienie – przyczyną zwiększenia bądź zmniejszenia ciśnienia w kominie jest wiatr. Boczny powoduje zwiększenie podciśnienia w kominie i zwiększa tym samym ciągu. Z kolei wiatr opadający powoduje powstawanie zawirowań w okolicach komina, co prowadzi do powstania ciągu wstecznego, który może być przyczyną cofania się spalin do pomieszczenia.

Z jak grubej blachy wykonany jest kocioł?

Płaszcze wewnętrzne kotła są bardziej narażone na działanie czynników szkodliwych podczas procesu palenia dlatego są zawsze grubsze o 1-3 mm od płaszczy zewnętrznych (jest to uzależnione od mocy kotła). Wszystkie materiały stosowane w kotłach naszej produkcji są najwyższej jakości i posiadają atesty potwierdzające ich parametry. Stosowane grubości przedstawiają się następująco:

 • 5 – 6 mm dla kotłów do 50 kW
 • 6 – 8 mm dla kotłów od 50 do 100 kW
 • 8 – 10 mm dla kotłów powyżej 100 kW

Co jest przyczyną „stukania” w kotle zasypowym?

Stukanie w kotle jest spowodowane miejscowym doprowadzaniem wody do temperatury przewyższającej temperaturę wrzenia. Na to z kolei może mieć wpływ:

 • zapowietrzona instalacja c.o. i zbyt mała wydajność pompy
 • zbyt intensywne rozpalanie oraz tworzenie się tzw. kraterów podczas palenia
 • złe wypoziomowanie kotła

Czy można zamontować kocioł na paliwo stałe w układzie zamkniętym?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r., które weszło w życie dnia 8 lipca 2009 r. dopuszcza się montowanie kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym, o mocy nominalnej do 300 kW, po spełnieniu wymagań tych przepisów. Najczęstszym stosowanym przez instalatorów rozwiązaniem jest łączenie kotła w układzie otwartym poprzez wymiennik płytowy z instalacją c.o. w układzie zamkniętym.

Co zrobić gdy sterownik zamontowany na kotle nie działa?

Przed rozpoczęciem obsługi kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a następnie upewnić się, że do gniazdka dochodzi zasilanie, a także sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik. Jeżeli sterownik w dalszym ciągu nie działa należy skontaktować się z serwisem producenta.

Na jakiej minimalnej temperaturze powinien pracować kocioł?

Minimalna zalecana temperatura pracy kotła wynosi 55oC – jest to temperatura na, której nie występuje punkt rosy. Temperatura poniżej punkut rosy powoduje wykraplanie się wody ze spalin. Jak wiadomo, w spalinach są również związki kwasotwórcze, które z wodą mogą tworzyć kwasy o silnym działaniu korozyjnym i wżerowym.

Co oznacza wydostawanie się wody z kotła?

Zjawisko wydostawania się wody z kotła jest typowym objawem tzw. pocenia lub roszenia, zwłaszcza podczas pierwszego uruchamiania kotła lub po dłuższym przestoju. W takiej sytuacji należy przeprowadzić proces wygrzewania kotła, paląc w nim na temperaturze 65-75oC (min. 55oC na powrocie) od kilku do kilkunastu godzin.

Dlaczego zaleca się stosowanie zaworu trójdrogowego lub czterodrogowego?

Zawór trójdrogowy lub czterodrogowy stosuje się w układach instalacji c.o., aby mieszać wodę powracającą z układu grzewczego z wodą zasilającą ten układ w celu podniesienia temperatury na powrocie do kotła powyżej 55oC. Jest to szczególnie ważne dla przedłużenia żywotności kotła, rzadszego wykonywania czyszczenia i wyższej sprawności urządzenia.

Dlaczego do popielnika z retorty spada niedopalony opał?

Powodem występowania niedopalonego opału jest zbyt częste podawanie paliwa na palnik co powoduje, że nie spala się on w czasie przestoju. Jednocześnie przyczynami występowania niedopalonego opału może być: zbyt mała ilość powietrza (wówczas należy zwiększyć ilość powietrza i obserwować proces spalania), zła jakość opału, nierównomierny nadmuch na palenisko (spowodowany niedrożnymi otworami w palenisku retortowym).

Dlaczego dym dostaje się do kosza zasypowego?

Jest to spowodowane utrzymywaniem zbyt niskiego poziomu paliwa na retorcie, co może spowodować uszkodzenie ślimaka podającego opał z kosza na retortę. W takiej sytuacji należy zmienić parametry podawania opału na sterowniku.

Jaka jest temperatura spalin na wylocie?

Temperatura spalin podczas palenia w kotłach 3 i 4 klasy wynosi max. do 220oC, natomiast dla kotłów 5 klasy max. 140oC.

Dlaczego dymi się z kotła?

Przyczyny mogą być następujące:

 • zbyt mały przekrój bądź wysokość komina
 • zanieczyszczony kocioł lub komin
 • nieprawidłowy ciąg kominowy

Dlaczego dmuchawa lub podajnik nie pracuje i słychać tzw. buczenie?

Takie zjawisko jest typowym objawem uszkodzenia kondensatora rozruchowego. Należy wtedy zakupić i wymienić kondensator o określonych parametrach lub skontaktować się z odpowiednim serwisem.